Privacy Policy for Belgische Improvisatie Liga


The event organiser, Belgische Improvisatie Liga, has the legal responsibility to tell ticket buyers and event attendees how their personal information will be collected and used. You can find their Privacy Policy below or contact them to request it.


Algemene Voorwaarden Tickets Belgische Improvisatie Liga

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van tickets voor voorstellingen en shows (hierna te noemen “Tickets”) door de Belgische Improvisatie Liga (hierna te noemen “Organisator”).

1.2 Door een Ticket te kopen, aanvaardt de koper (hierna te noemen “Koper”) de toepassing van deze algemene voorwaarden.

  1. Aankoop van Tickets

2.1 Tickets kunnen worden gekocht via de website van de Organisator of andere door de Organisator aangewezen verkoopkanalen.

2.2 De verkoop van Tickets is definitief en de Koper heeft geen recht op annulering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze algemene voorwaarden of indien dit wettelijk vereist is. De toegangskaart voor een voorstelling kan niet worden terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild, behalve in geval van annulering van het evenement. Deze terugbetaling gebeurt enkel aan de oorspronkelijke koper, mits teruggave van de toegangskaart.

2.3 De prijs van de Tickets wordt vermeld op het moment van aankoop en omvat alle toepasselijke belastingen, tenzij anders vermeld.

  1. Betaling

3.1 Betaling voor Tickets dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website of andere verkoopkanalen.

3.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om de verkoop van Tickets op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling of ongeldige betaling.

  1. Levering van Tickets

4.1 Na ontvangst van de betaling zal de Organisator de Tickets per e-mail of andere aangegeven wijze aan de Koper versturen.

4.2 De Koper is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de ontvangen Tickets. Eventuele fouten of onjuistheden dienen onmiddellijk aan de Organisator te worden gemeld.

  1. Annulering of wijziging van de Voorstelling of Show

5.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om een voorstelling of show te annuleren, uit te stellen of te wijzigen om redenen buiten haar controle. In geval van annulering zal de Organisator de Koper op de hoogte stellen en het aankoopbedrag van de Tickets restitueren.

5.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende kosten of schade die de Koper zou kunnen ondervinden als gevolg van de annulering of wijziging van de voorstelling of show.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 De Organisator is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de Koper tijdens de voorstelling of show.

6.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele ongemakken, teleurstellingen of emotionele of materiële schade die de Koper zou kunnen ondervinden tijdens of als gevolg van de voorstelling of show.

  1. Herroepingsrecht

7.1 Conform het Belgisch recht is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop van Tickets voor culturele evenementen, zoals voorstellingen en shows.

  1. Klachten

8.1 Klachten met betrekking tot de aankoop of levering van Tickets dienen binnen 7 dagen na de voorstelling of show schriftelijk te worden gemeld aan de Organisator via e-mail of post.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Op deze algemene voorwaarden en de verkoop van Tickets is het Belgische recht van toepassing.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en de verkoop van Tickets zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.